Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02, την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003), ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ.6546/2245/Περ.6/13 οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία της υφιστάμενης δραστηριότητας: Γενική Κλινική: (ιδιωτική κλινική, μαιευτική-γυναικολογική & παιδιατρική κλινική-διαγνωστικό, θεραπευτικό & ερευνητικό κέντρο) ιδιοκτησίας ΙΑΣΩ Α.Ε. με συνολική δυναμικότητα 441 κλινών, Λ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ηχώ Δημοπρασιών» στις 29/5/13 με αρ. πρωτ. 103459/13.