Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ.6093/3373/ΠΕΡΙΒ-9/12 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα αποθήκευσης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών της εταιρείας ‘’Γ. Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.’’, επί της οδού Ηφαίστου 70, στην ΒΙΠΕ Κορωπίου Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ο Δημότης της Ανατολικής Αττικής» στις 7/09/12 με αρ. πρωτ. 126952/12.