Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α. με το με αρ. πρωτ. οικ. 145407/15 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης και παράτασης ισχύος ΑΕΠΟ, με:

Α) τίτλο έργου: «2η Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα-Αναβάθμιση Λιμενικών Εγκαταστάσεων», υποκατηγορία: Α1,  ομάδα: 3η και α/α: 2 με είδος έργου: «Λιμένες βιομηχανικού χαρακτήρα»

Β) θέση έργου: Νήσος Ρεβυθούσας, του Δήμου Σαλαμίνος,  Περιφερειακής Ενότητας Νήσων,  της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου την ‘’ΔΕΣΦΑ Α.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α.

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ που τροποποιείται:  13070/14-6-95 

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την  «Κοινωνική» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Κοινωνική» στις 13-02-15 με αρ. πρωτ. 31602/15.