Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού με αρ. πρωτ. οικ.89004/11 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ, για την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων με μηχανολογικό εκσυγχρονισμό, του εργοστασίου παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, ανάμειξης και συσκευασίας χυμών φρούτων και παραγωγής κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης, που λειτουργεί στην Ιερά Οδό 88, στην Αθήνα, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» με αρ. πρωτ. 95498/11 στις 6/10/2011.