Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02, την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) και το Ν.4014/11 ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής επαναδιαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ6479/326/14 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: <<Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού ‘Υδρας>> στη θέση: ‘’ΚΤΙΤΑΜΙ’’ του Δήμου ‘Υδρας, Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Καθημερινά Νέα» στις 21/2/14 με αρ. πρωτ. 37025/14