Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ.6492/289/PER8/15 έγγραφο ο φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ, με:

Α) τίτλο έργου: Μονάδα εκτροφής  Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων, υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 8η, α/α: 3 με είδος: εκτροφή θαλασσίων ιχθύων.

Β) θέση έργου: Θέση ‘’Παζαράκι’’, Δ.Ε. Γραμματικού, στο Δήμο Μαραθώνα, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. .

Γ) φορέα έργου: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (Τμήμα Α’) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται τον ΠΕΧΩ 6677/φπεριβαλ-8/6-12-2005

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την ‘’Ηχώ Δημοπρασιών’’ και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ηχώ Δημοπρασιών» στις 19-02-15 με αρ. πρωτ. 35915/15.