Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45 ΚΥΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ.7016/3278/Περιβ.9/14 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: «Εργοστάσιο Παραγωγής Φαρμακευτικών-Κτηνιατρικών-Καλλυντικών Προϊόντων», υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η, με α/α: 99 και με είδος έργου: Παραγωγή βασικών προϊόντων και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων.

Β) θέση έργου: 15ο χλμ Λ. Μαραθώνος, θέση Παπαχωράφι, Μικράς Ασίας 2, Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’ΕΡΦΑΡ Α.Β.Ε.Φ.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 19/12/2014- 11/02/2015

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 22/12/2014- 29/01/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 30/01/2015- 12/01/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα τη «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση στην εφημερίδα “Ηχώ Δημοπρασιών” στις 20/12/14 με αρ. πρωτ. 252893/14.