Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το με αρ. πρωτ. οικ.9219/228/14 έγγραφο σχετικά με Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία νέας πτηνοτροφικής μονάδας, στη θέση ‘’Βλαχάκη’’, Δημοτικής Κοινότητας Αυλώνος, Δήμου Ωρωπού, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφερειακής Αττικής, με φορέα την ατομική επιχείρηση ‘’Κ. ΓΕΩΡΓΑΣΟΠΟΥΛΟΣ’’.

Ο φάκελος της Μελέτης θα βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις- απόψεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Αττικό Βήμα» στις 28/2/14 με αρ. πρωτ. 39470/14