Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4014/11 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ6888/201/ΠΕΡΙΒ-4/14 η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα μηχανικής διαλογής και ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων, παραγωγής RDF, προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων βρώσιμων ελαίων, της επιχείρησης της ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΩΝ. ΝΑΚΟΥ, στη θέση ‘Λάκκα Κάτσαρη’ του Δήμου Ασπροπύργου Π.Ε. Δυτικής Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Επικαιρότητα» στις 21/2/14 με αρ. πρωτ. 37145/14