Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ4740/2003/περ9/12 ο φάκελος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα υφιστάμενης μονάδας της εταιρείας ‘’ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ  Κ.  ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.” στη Λεωφ. Δημοκρατίας 3, εντός λιμενικής ζώνης Ο.Λ.Π., του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, λόγω κτιριακού και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, καθώς και ορθής καταγραφής μέγιστης παραγωγικής ικανότητας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Καθημερινά Νέα» στις 01/06/12 με αρ. πρωτ. 79236/12.