Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02, την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ6909/458/Φ.Περ.6/14 οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία της Υπεραγοράς τροφίμων Καταστημάτων και Σταθμού Ιδιωτικών Αυτοκινήτων του Ομίλου ‘’CARREFOUR- ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.’’, επί της Λεωφόρου Αλίμου και Λαμίας, στον Άλιμο, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών” με αρ. πρ. 99578/14 στις 17/5/14.