Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  με αρ. πρωτ. Φ.5353/3859/ΠΕΡ.6/11 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και την λειτουργία του έργου: <<Μονάδα παραλαβής, αποσυσκευασίας, ανασυσκευασίας, ετικετοποίησης, αποθήκευσης & διανομής εμπορευμάτων ‘’Logistics”, επί της παράπλευρης οδού Νέας Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου SR.3, στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. , η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ» με αρ. πρωτ. 100766/11 στις 18/10/2011.