Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  με αρ. πρωτ. Φ.4157/4946/ΠΕΡΙΒ-9/11 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Βιομηχανία Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέρματος, της εταιρείας ‘’ΠΑΠΠΟΥ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ” που λειτουργεί στο Τέρμα της οδού Αναπαύσεως, στη θέση Γράβα-Πόγκα, στη Δημοτική Κοινότητα ‘Ανω Λιοσίων του Δήμου Φυλής Ν. Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

 

H παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε με αρ. πρωτ. 122560/11 στην εφημερίδα «Επικαιρότητα» στις 6/12/11.