Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02, την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) και το Ν.4014/2011 ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ Φ4323/4358/περ8/13 η Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά πλωτή μονάδα οστρακοκαλλιέργειας σε μισθωμένη θαλάσσια έκταση συνολικά 4,5 στρεμμάτων στη θέση Πέραμα Μεγάρων στο Δίαυλο της περιοχής Πόρου- Φανερωμένης Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής, λόγω α. αλλαγής μεθόδου παραγωγής με μείωση της δυναμικότητας για προσαρμογή της λειτουργίας της στη νέα νομοθεσία και β. αλλαγής επωνυμίας του φορέα από «Cathrin Fish ΑΕΓΕ» σε «Ιωάννης Αθ. Οικονόμου», η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα πέντε (35) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Επικαιρότητα” στις 10/10/13 με αρ. πρ. 194753/13.