Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02, την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) και το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’/2011) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε σε ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ1226/1061/13 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στα πλαίσια της διαδικασίας ανανέωσης- τροποποίησης ΑΕΠΟ της δραστηριότητας ασβεστοποιίας (δύο εγκαταστάσεις- εργοστάσια σε ένα γήπεδο) της «Κ. ΡΑΪΚΟΣ Α.Ε. και Κ. ΡΑΪΚΟΣ Ασβεστοποιία Ασπροπύργου & Σια Ο.Ε.», που βρίσκεται στη θέση Τζαβερδέλλα στον Ασπρόπυργο Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Το Θριάσιο” με αρ.πρ. 47508/13 στις 13/3/13.