Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ.7131/5178/14//27-1-15 έγγραφο ο φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ, με:

Α) τίτλο έργου: «Συγκρότημα Παραγωγής ‘Ετοιμου Σκυροδέματος», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 9η, α/α: 125 με είδος: Παραγωγή ‘Ετοιμου Σκυροδέματος.

Β) θέση έργου: Θέση Κοκκινογή, στο Δήμο Μεγάρων, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: ‘’ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (Τμήμα Α’) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται τον ΠΕΧΩ 6004/18-7-2008

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την ‘’Θριάσιο’’ και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

. Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Θριάσιο» στις 5-02-15 με αρ. πρωτ. 24429/15.