Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ.2918/1281/Περ9/12 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μονάδας συσκευασίας και αποθήκευσης εμπορευμάτων χωρίς ψύξη, της εταιρείας ‘’ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.”, λόγω ίδρυσης αυτής στη θέση Λούτσα ή Χάβωσι Μαγούλας, του Δήμου Ελευσίνας,  η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Επικαιρότητα” με αρ. πρ. 47242/12 στις 5/4/12.