Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ.1071/3302/14                                             έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης-συμπλήρωσης ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο έργου : «Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων και βερνικιών και παραγωγής βιοκτόνων προϊόντων», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 9η και α/α: 98, με είδος: «Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων μελανών τυπογραφίας και μαστιχών»

Β) θέση έργου: «19ο χλμ της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας, στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: «Ελληνική βιομηχανία χρωμάτων και βερνικιών Β. Νικολογιάννης & Γ. Τσιμπούκης «ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται τον Φ.1071/1412/11

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την «Επικαιρότητα» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Επικαιρότητα» στις 23/9/14 με αρ. πρωτ. 183197/14