Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ7125/5067/Περ.6/14 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: «Υφιστάμενη υπεραγορά τροφίμων και εμπορικών καταστημάτων της ‘’Carrefour– Μαρινόπουλος Α.Ε.’’ επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 67 στο Ίλιον Αττικής», υποκατηγορία Α2, ομάδα 6η με αύξοντα αριθμό: 23 και με είδος έργου: «Εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα καταστημάτων, υπεραγορές (supermarkets), πολυκαταστήματα (στεγασμένοι χώροι σε ένα ή περισσότερους ορόφους)»

Β) θέση έργου: επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 67, στο Δήμο Ιλίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Δ.Τ. Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: «Carrefour– Μαρινόπουλος Α.Ε.»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 20/1/2015- 10/3/2015

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 21/1/2015- 25/2/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 26/2/2015- 11/3/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα την «Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση στις 20/1/2015 στην εφημερίδα “Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών” με αρ. πρωτ. 11973/15.