Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02, την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ6567/4775/Περ.6/13 οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την λειτουργία της δραστηριότητας: Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά ‘’Μεταξά’’, συνολικής δυναμικότητας 421 κλινών στην οδό Μπότσαρη 51 στον Δήμο Πειραιά, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.         

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Η φωνή των Πειραιωτών» στις 14/11/13 με αρ. πρωτ. 220600/13.