Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003), ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. οικ. 200583/12 ο φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Προστασία με κυματοθραύστη εκ Φ.Ο. των κρηπιδωμάτων νέου λιμένα Αίγινας» (με φορέα υλοποίησης του έργου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας), η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Καθημερινά Νέα” με αρ.π. 115269/12 στις 4/8/12.