Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της  με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ.3276/5572/ΠΕΡΒ-9/14//13-1-15 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ, με:

Α) τίτλο έργου: «Προσωρινή Αποθήκευση Χρησιμοποιημένων Συσσωρευτών Μολύβδου-Οξέος και προσωρινή αποθήκευση μη επικινδύνων μεταλλικών αποβλήτων», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 4η, α/α: 3 με είδος: Μεμονωμένες ή συνδυασμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων εξαιρουμένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή της συλλογής στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων.

Β) θέση έργου: Θέση ‘’Μαύρη ‘Ωρα’’, στο Δήμο Ασπροπύργου, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής .

Γ) φορέα έργου: ΠΕΙΡΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (Τμήμα Α’) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται τον Φ.3276/9380/ΠΕΡΙΒ-9/14-12-2010

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την ‘’Θριάσιο’’ και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Θριάσιο» στις 5-02-15 με αρ. πρωτ. 24434/15.