Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45 ΚΥΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με το με αρ. πρωτ. 162736/14 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο «Προσωρινό διαλυτήριο ανασυρόμενων ναυαγίων», υποκατηγορία Α1, ομάδα 9η και αύξοντα αριθμό 186 και με είδος δραστηριότητας: «Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών, εκτός των σκαφών αναψυχής, των αθλητικών σκαφών- Διαλυτήρια Πλοίων»

Β) θέση δραστηριότητας: Περιοχή «Καλυμπάκι», εντός της εξομοιωμένης ζώνης λιμένα Ελευσίνας, στη Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, στην Περιφέρεια Αττικής

Γ) φορέα δραστηριότητας: «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.»

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 29/5/2014- 31/7/2014

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 2/6/14- 14/7/2014 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 15/7/2014- 4/8/2014 στη Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Πατησίων 147, Αθήνα)

Η) εφημερίδα την «Επικαιρότητα» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Επικαιρότητα” με αρ πρωτ. 108506/14 στις 30/5/14.