Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού το αρ. πρωτ. οικ.93078/11 έγγραφο σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων, με μηχανολογικό εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου εργοστασίου-πτηνοσφαγείου-τεμαχισμού και συσκευασίας κρέατος πτηνών, της εταιρείας ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΕΒΕ, που λειτουργεί στη Θέση Παλαιοπαναγιά, στην Παιανία, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» με αρ. πρωτ. 104891/11 στις 27/10/2011.