Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45 ΚΥΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με το με αρ. πρωτ. οικ.172333/28-4-14 έγγραφο ο φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο: ‘’Μελέτη αναμόρφωσης και επικαιροποίησης Λεωφόρου Κύμης και επέκτασης μέχρι το Ολυμπιακό Χωριό.Τμήμα Β: Από Α.Κ. Κηφισίας (Ε.Ο. Νο 1) έως το Ολυμπιακό Χωριό’’, υποκατηγορία: Α1, ομάδα:1η και αύξοντα αριθμό 13, με είδος έργου: ‘Εργα οδοποιϊας-Αστική οδός ταχείας κυκλοφορίας.

Β) θέση έργου: Τμήμα Β’: από Α.Κ. Κηφισίας (Ε.Ο. Νο1) έως το Ολυμπιακό Χωριό της Λεωφόρου Κύμης, στους Δήμους Κηφισιάς & Αχαρνών, Περιφερειακές Ενότητες Κηφισιάς, Αχαρνών και Θρακομακεδόνων, ΠΕ Β.Τ. Αθηνών και ΠΕ Αναταλικής Αττικής αντίστοιχα, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ‘ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ‘ΕΡΓΩΝ (Δ1)

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που ανανεώνεται τον οικ.101296/25-5-2001

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης τη «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» στις 29/5/14 με αρ. πρωτ. 108090/14