Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α. με το με αρ. πρωτ. οικ. 177456/14 έγγραφο ο φάκελος ανανέωσης της ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο έργου: «Μονάδα Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ)- Διυλιστήριο Κιούρκων (Πολυδενδρίου μεταξύ Ε.Ο. Αθηνών- Λαμίας και Λίμνης Μαραθώνα», υποκατηγορία: Α1, ομάδα: 2η και α/α: 8 με είδος έργου: «Σύστημα ύδρευσης της πρωτεύουσας»

Β) θέση έργου: μεταξύ Ε.Ο. Αθηνών- Λαμίας και Λίμνης Μαραθώνα και διοικητικά υπάγεται στη Δημοτική Ενότητα Αφιδνών του Δήμου Ωρωπού, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου την «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α.

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ που τροποποιείται: οικ. 141028/8-2-2005

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση στην εφημερίδα “Ηχώ Δημοπρασιών” στις 21/1/15 με αρ. πρωτ.12973/15,