Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α. με το με αρ. πρωτ. οικ. 177457/14 έγγραφο ο φάκελος ανανέωσης της ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο έργου: «Μονάδα Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ- Διυλιστήριο Γαλατσίου)», υποκατηγορία: Α1, ομάδα: 2η και α/α: 8 με είδος έργου: «Σύστημα ύδρευσης της πρωτεύουσας»

Β) θέση έργου: οδός Ωρωπού 156, Δήμος Γαλατσίου, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου την «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α.

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ που τροποποιείται: οικ. 141029/8-2-2005

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση στην εφημερίδα “Ηχώ Δημοπρασιών” με αρ.πρωτ.12976/15 στις 21/1/15.