Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ6994/114/περ8/15 έγγραφο ο φάκελος ανανέωσης- τροποποίησης ΑΕΠΟ, με:

Α) τίτλο έργου: «Φάκελος για την Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων, στα πλαίσια της Ανανέωσης της υπ΄αριθμ. ΠΕΧΩ 4348/φπεριβαλ-8/05/13-9-2005 Α.Ε.Π.Ο. υφιστάμενης πλωτής μονάδας οστρακοειδών και εκσυγχρονισμό αυτής», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 8η, α/α: 4 με είδος: «Εκτροφή καρκινοειδών και μαλακίων»

Β) θέση έργου: Λουτρόπυργος, στη Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου στο Δήμο Μεγαρέων, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: «Α. Πετρόπουλος»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Τμήμα Α’) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται τον ΠΕΧΩ 4348/φπεριβαλ-8/05/13-9-2005

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την «Επικαιρότητα» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση στην εφημερίδα “Επικαιρότητα” στις 5/2/15 με αρ. πρωτ. 24233/15.