Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ.5398/4379/14 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ, κατόπιν συμπλήρωσης δραστηριότητας με τη δραστηριότητα της παραγωγής/ συσκευασίας βιοκτόνων προϊόντων, με:

Α) τίτλο έργου: «Εργοστάσιο παραγωγής ναυτιλιακών χρωμάτων και παρασκευής/ συσκευασίας βιοκτόνων προϊόντων», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 9η, α/α: 97 με είδος: «Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων» και α/α: 98 με είδος: «Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανών τυπογραφίας και μαστιχών (στόκου)

Β) θέση έργου: Λεωφ. Μεγαρίδος, θέση Καλλιστήρι, στο Δήμο Ασπροπύργου, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: «ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (Τμήμα Α’) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται τον ΠΕΧΩ 1869/Φ.Περιβ.9/06/13-04-2006, όπως αυτή ανανεώθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ5398/3329/Περιβ.9/19-9-2011 Απόφαση

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την «Επικαιρότητα» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση στις 15/1/2015 στην εφημερίδα “Επικαιρότητα” με αρ. πρωτ.9153/15.