Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το με αρ. πρωτ. οικ. 172326/13 έγγραφο σχετικά με Διαβίβαση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μονάδα Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών υλικών ή/και πράσινων αποβλήτων, στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής», με φορέα υλοποίησης τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).

Ο φάκελος της Μελέτης θα βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις- απόψεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών” στις 17/1/14, με αρ. πρ. 8088/14.