Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ6933/991/14                                             έγγραφο ο φάκελος ανανέωσης- τροποποίησης ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο έργου : Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σχιστού, υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 4η   και αύξοντα αριθμό: 7, με είδος: Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15), πλην των αναφερόμενων στους α/α 8, 9

Β) θέση έργου: Λ. Σχιστού- Σκαραμαγκά (είσοδος έναντι του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού), στο Δήμο Περάματος, στην Π.Ε. Πειραιά Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής» (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΚΥΑ που τροποποιείται τον οικ. 199957/8-6-2011  

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την «Κοινωνική» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Κοινωνική” στις 16/5/14 με αρ. πρ. 99564/14.