Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ.255/2055/14 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο δραστηριότητας: Mονάδα επεξεργασίας (Σπαστηροτριβείο) παραγωγής άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά Μ.Α.Κ. και μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ, υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 9η και α/α: 134 με είδος: πρώτη επεξεργασία /εμπλουτισμός μη μεταλλικών ορυκτών.

Β) θέση δραστηριότητας: ‘‘Αγιος Ιωάννης-Λαμπρικά’’, Δήμου Κρωπίας, Π.Ε. Ανατ. Αττικής, Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα δραστηριότητας: ‘’ΤΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται τον ΠΕΧΩ255/223/14-1-2010/15-3-2010.

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης τη ‘’Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών’’ και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών” με αρ. πρ. 99529/14 στις 16/5/14.