Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. της Γεν. Δ/νσης Περ/ντος του Υπουργείου ΠΕΚΑ με το με αρ. πρωτ. 162564/14 έγγραφο (σε ορθή επανάληψη ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου, αντί 162156- 162564) ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο δραστηριότητας: Εργοστάσιο παραγωγής και διάθεσης τσιμέντων, υποκατηγορία: Α1, ομάδα: 9η, α/α 117 με είδος: Παραγωγή τσιμέντου

Β) θέση δραστηριότητας: 17ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου, στο Δήμο Ασπροπύργου, στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα δραστηριότητας: «ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. της Γεν. Δ/νσης Περ/ντος του Υπουργείου ΠΕΚΑ

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται: 155951/9-4-2009, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. πρωτ. 214400/11-12-2012 ΑΕΠΟ

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης την «Επικαιρότητα» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Επικαιρότητα” με αρ.πρ. 103255/14 στις 22/5/14.