Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  με αρ. πρωτ. Φ.5660/3140/Περιβ.9/11 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Μονάδα κατασκευής δομικών προϊόντων, από έτοιμο σκυρόδερμα, ιδιοκτησίας ‘’Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, που βρίσκεται στη θέση Κρυψώνα-Πέτσα, πρώην Κοινότητας Πικερμίου, νυν Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, της Ανατολικής Αττικής,  η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ» με αρ. πρωτ. 98924/11 στις 13/10/2011.