Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  με αρ. πρωτ. Φ5614/5414/Περ.6/11 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: ‘’Στέγαση Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή σε διατηρητέο κτίριο, έπειτα από εργασίες επανάχρησης, πλήρους ανακατασκευής, προσθήκης υπογείων και επέκτασης καθ’ ύψος”, στην οδό Ερατοσθένους 13 & Πλατεία Αγ. Σπυρίδωνος, στο Παγκράτι του Δήμου Αθηναίων,  η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

H παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε με αρ. πρωτ. 7226/12 στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» στις 20/1/12.