Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003), και τις διατάξεις του άρθ.4 του Ν.4014/2011 ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ.6099/2719/2012 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: <<Διαμόρφωση λιμενικής εγκατάστασης του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν.Α.Ο.Μ.Α.), στην περιοχή Μάτι της δημοτικής ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα Αττικής>>,  η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

.

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Επίκαιρα» στις 14/07/12 με αρ. πρωτ. 103399/12.