Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02, την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) και το Ν.4014/2011 ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ Φ196/5012/13 η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τροποποίηση Π.Ο., κατόπιν μηχανολογικού εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης δραστηριότητας ‘’Βιομηχανία παραγωγής άνυδρης ασβέστου, ασβεστοπολτού και υδράσβεστου’’ της εταιρείας ‘’ΑΛ. & ΑΝ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Α.Ε.’’, που βρίσκεται στη θέση: Τζαβερδέλλα στον Δήμο Φυλής η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα πέντε (35) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Επικαιρότητα» στις 28/11/13 με αρ. πρωτ. 233127/13.