Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45 ΚΥΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Α, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ.6914/2395/14 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με:

Α) τίτλο: ‘’Εργοστάσιο κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου και κιγκλιδωμάτων-μεταλλικών σκελετών, με συμπλήρωση δραστηριότητας της <<Εγκατάσταση αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών-συσσωρευτών>>, υποκατηγορία Α2, ομάδα 4η με αύξοντα αριθμό: 3, είδος: Μεμονωμένες ή συνδυασμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικίνδυνων αποβλήτων εξαιρούμενης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή της συλλογής στο χώρο παραγωγής αποβλήτων.

Β) θέση δραστηριότητας: Ησιόδου 7, Θέση: Μπότα εντός Ε.Μ. Περιοχής, στο Δήμο Κρωπίας, ΠΕ Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής.

Γ) φορέα δραστηριότητας: ‘’Λ. ΓΙΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’-(Δ.Τ.) ‘’DATAKAT S.A.’’

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Α, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 24/6/2014- 11/8/2014

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 26/6/2014- 30/7/2014 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 31/7/2014- 13/8/2014 στη Δ/νση Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα την «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» στις 25/6/14 με αρ. πρωτ. 126313/14