Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  με αρ. πρωτ. Φ5053/4017/περ8/11 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής τσιπούρας- λαβρακίου ετήσιας δυναμικότητας 150 τόνων σε μισθωμένη θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, της εταιρείας «Μονάδα Ιχθυοκαλλιεργειών Πόρου Mare ΑΕ» (νυν Mare Nostrum ΑΕ), λόγω εκσυγχρονισμού και αλλαγής επωνυμίας του φορέα (σε Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ) στη θέση Πυρκάλι όρμου Βάριανης νήσου Πόρου Δήμου Πόρου, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

 

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στις 13/10/11 στην εφημερίδα «Κοινωνική» με αρ. πρωτ. 98904/11.