Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  με αρ. πρωτ. ΠΕΧΩοικ.Φ5559/4423Περ6/11 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αλεξάνδρα», Βασ. Σοφίας- Κ. Λούρου- Μιχαλακοπούλου, Αθήνα, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

 

H παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ στις 4/11/11 με αρ. πρωτ. 106290/11.