//Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

//Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με  το με αρ. πρωτ. Φ2317/3483/14/30-1-2015 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ, με:

Α) τίτλο έργου: «Σταθμός κινητής τηλεφωνίας της ‘’COSMOTE– Κινητές Τηλ/νίες Α.Ε’’ με κωδικό ‘’1400454- ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ/Χ’’», υποκατηγορία: A2, ομάδα: 12η, α/α: 5 με είδος: «Κομβικοί σταθμοί κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας»

Β) θέση έργου: «Βορεινό», στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: «COSMOTE– Κινητές Τηλ/νίες Α.Ε.»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται τον Φ.2317/10118/ΠΕΡ10/10/18.07.2011

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης: «Το Θριάσιο» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση στην εφημερίδα “Το Θριάσιο” στις 19/2/15 με αρ. πρωτ. 36077/15.