Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02, την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) και το Ν.4014/2011 ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ.Φ6459/3239/13 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας “Alexander Beach”, συνολικής δυναμικότητας 194 κλινών, 47ο χλμ Λεωφ. Αθηνών- Σουνίου στο Δήμο Σαρωνικού Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα πέντε (35) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιιεύτηκε στην εφημερίδα “Ηχώ Δημοπρασιών” στις 10/8/13 με α.π. 159595/13.