Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 99380/7019/16/16-12-2016 έγγραφο, ο φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ :

Α) με τίτλο έργου: «Εργοστάσιο παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος» υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 9η α/α:125 (Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος)

Β) με θέση έργου: ‘’ Τζαβερδέλλα ’’, ΔΕ Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής, στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) με φορέα έργου: «ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε»

Δ) με αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Α της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) με αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) στα πλαίσια της ανανέωσης της υπ αρ. πρωτ. 101464/11/08/02/2012 ΑΕΠΟ, όπως αυτή τροποποιήθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ. Φ.6993/2499/2014/30-07-2014 ΑΕΠΟ.

Ζ) με εφημερίδα δημοσίευσης την «Θριάσιο»και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Θριάσιο»στις 29-12-2016 με αρ. πρωτ. 244424/16.