Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ7140/1279/15 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 18 MW, στη θέση Τογάνι, Δήμου Λαυρεωτικής Περιφέρειας Αττικής», υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η και α/α: 1 με είδος έργου: «Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια», και όσον αφορά τα συνοδά έργα, η εσωτερική οδοποιία διασύνδεσης των ανεμογεννητριών εντάσσεται στην Κατηγορία Β, ομάδα 1η, α/α 11 με χαρακτηρισμό: «Δασική οδός», και ο υποσταθμός ανύψωσης εντάσσεται στη Β Κατηγορία, ομάδα 11η, α/α 11 με  είδος έργου: «Μεμονωμένα κέντρα υπερυψηλής τάσης και μεμονωμένοι υποσταθμοί επί της επιφάνειας του εδάφους (συμπεριλαμβάνονται και οι επεκτάσεις σε υφιστάμενους υποσταθμούς)»

Β) θέση έργου: Τογάνι, Δ.Ε. Κερατέας, στο Δήμο Λαυρεωτικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 11/5/2015- 29/6/2015

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 11/5/2015-  15/6/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 16/6/2015- 29/6/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα τη  «Γενική Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση στην εφημερίδα “Γενική Δημοπρασιών” στις 9/5/2015 με α.π. 93713/15.