Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 86064/6237/31-10-2016 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: «Ανάπλαση Λεωφόρου Φυλής στο Δήμο Φυλής», υποκατηγορία Α2, ομάδα 1η : Έργα Οδοποιίας με α.α 17 ( ΓIV – Κύρια Συλλεκτήρια Οδός), ομάδα 2η (Υδραυλικά Έργα) με α/α 7: (Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης κλπ)

Β) θέση δραστηριότητας: Λεωφόρος Φυλής από τα όρια του Δήμου Φυλής με το Δήμο Καματερού έως τη διασταύρωση με την οδό Αγ. Ιωάννη Θεολόγου.

Γ) φορέα έργου:Δήμος Φυλής

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 02/11/16 – 20/12/16

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 04/11/16- 08/12/16 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 09/12/16- 22/12/16 στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα το «Επικαιρότητα» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα ‘’ Επικαιρότητα ’’ στις 03-11-2016 με αρ. πρωτ. 203053/16.