Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ7205/2841/3-6-15 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: «Διευθέτηση του ρέματος Κοκκιναρά μεταξύ των Οδών Στροφυλίου & Τατοΐου στην περιοχή Κηφισιάς Ν. Αττικής», υποκατηγορία Α2, ομάδα 2η και α/α: 15 με είδος έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων (εφεξής ‘’αντιπλημμυρικά έργα’’), όπως: διαμόρφωση διατομής με επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση αναχωμάτων, άρση προσχώσεων, κάλυψη υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού κλάδου κλπ.)»

Β) θέση έργου: τμήμα μεταξύ των οδών Στροφυλίου και Τατοΐου, στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς, στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέαέργου: «DOMIC CO LIMITED»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 18/6/2015- 5/8/2015

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 22/6/2015-  24/7/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 27/7/2015- 7/8/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα τη  «Συνείδηση» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση στην εφημερίδα “Συνείδηση” στις 19/6/15 με α.π.125059/15.