Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 11790/783/16  έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο έργου: «Κινητός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: 4η και α/α: 7, (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων)

Β) θέση έργου:  η μεταφόρτωση των απορριμμάτων από τα απορριμματοφόρα του Δήμου Αθηναίων στα απορριμματοκιβώτια, θα πραγματοποιείται σε γήπεδο ιδιοκτησίας του ΕΣΔΝΑ, στην περιοχή Ελαιώνα, στην οδό Σαλαμινίας, στο Δήμο  Αιγάλεω, στην Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: Δήμος Αθηναίων.

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΚΥΑ ΕΠΟ που τροποποιείται την οικ.129894/7-9-2010

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης τη  «Γενική Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ‘’Γενική Δημοπρασιών’’ στις  5-03-2016 με αρ. πρωτ. 43648/16.