Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ7105/4339/14/22-5-15 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα με καύση/ αεριοποίηση φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών, ισχύος 1MW», υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η και α/α: 6α με είδος έργου: «Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου» και α/α: 7 με είδος έργου: «Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς καύσης βιομάζας»

Β) θέση έργου: ‘’ΟΤ 1031 15Ν’’, στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΥΟ ΕΠΕ»

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 18/6/2015- 5/8/2015

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 22/6/2015-  24/7/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 27/7/2015- 7/8/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα την  «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr

Δημοσίευση στην εφημερίδα “Ηχώ Δημοπρασιών” στις 19/6/2015 με α.π. 125063/15.