Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. οικ.147638/15 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με:

Α) τίτλο έργου: «Ολοκλήρωση ημιδιανοιχθέντος τμήματος Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω (Δ.Π.Λ.Α.)», υποκατηγορία Α1, ομάδα 1η, α/α: 3, με ομάδα και κατηγορία AIIκατά ΟΜΟΕ ΛΚΟΔ και χαρακτηρισμό: «Οδός μεταξύ νομών/ επαρχιών με Λ

Β) θέση έργου: περιοχή Σκαραμαγκά, στους πρόποδες του υψώματος Καψαλώνα, στο Δήμο Ασπροπύργου, στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, Δ/νση Οδικών Έργων (Δ1)

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή την Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 17/4/15- 22/6/15

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 20/4/15-2/6/2015 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 3/6/2015- 23/6/2015 στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Το Θριάσιο» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση στις 17/4/2015 στο Θριάσιο με αρ. πρωτ. 76986/15.