Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. Φ1844/7096/περ7/31-12-2015 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:

Α) τίτλο έργου: «Λειτουργία υφιστάμενων συστεγαζόμενων πτηνοτροφικών μονάδων εκτροφής ωοτόκων ορνίθων 11.500 και 10.500 θέσεων των Προίσκου Περικλή & Προίσκου Γεώργιου του Αθανασίου, αντίστοιχα και αναθρεπτηρίου δυναμικότητας 12.000 νεοσσών», όσον αφορά την πτηνοτροφική μονάδα υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η με α/α:2  με είδος έργου: «Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων ορνίθων», και όσον αφορά το μύλο παρασκευής ζωοτροφών, που αποτελεί συνοδό έργο, κατηγορία Β, ομάδα 9η, α/α 20 με είδος έργου: «Παραγωγή παρασκευασμάτων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα»

Β) θέση έργου: «Κορόγιαννη τη Βρύση», στη Δημοτική Ενότητα Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορείς έργου: Προίσκος Περικλής του Αθανασίου και Προίσκος Γεώργιος του Αθανασίου

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 11/1/2016- 26/2/2016

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 12/1/2016-  15/2/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 16/2/2016- 29/2/2016 στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα την  «Επικαιρότητα» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης στην εφημερίδα “Επικαιρότητα” στις 11/1/2016 με αρ.πρωτ. 2349/2016.